Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

FHU BETAX Beata Skotnica

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.narzedzia-izr.pl prowadzony jest przez firmę:

FHU BETAX - Beata Skotnica, .

ul. 11-go Listopada 82/ 2, 41-503 Chorzów,

e-mail: fhubetax @wp.pl tel: 600 717 111,

tel/fax: (32) 494 48 90,

NIP: 627-108-36-10,

REGON: 276754570.

2.    Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarki Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome 10 lub nowsza, Safari. Zainstalowaną i włączoną obsługę najnowszej wersji JAVA. Przy minimalnej rozdzielczości ekranu powyżej 1280 pikseli w poziomie

3.    Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

4.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.serwis-maszyn-budowlanych.pl lub www.sprzedaz-maszyn-budowlanych.pl .

3.    Średni czas realizacji Zamówienia (od skompletowania zamówienia do wysłania do Kupującego) wynosi: 7 dni roboczych.

4.    W przypadku wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej, w której dostępna jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania w/w asortymentu zamawiający zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

 

§3. PŁATNOŚCI

1.    Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.    Do każdego Zamówienia dołączany jest wybrany przez Kupującego Dokument sprzedaży (faktura na firmę/faktura na osobę fizyczną/paragon).

3.    Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

5.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 

§4. DOSTAWA

1.    Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

2.    Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.

3.    Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.

2.    Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

2.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

3.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą FHU BETAX a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych firmą FHU BETAX a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy FHU BETAX.

5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

6.    Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i nie wnosi zastrzeżeń.

7.    Regulamin obowiązuje od dnia  15 lipca 2014 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.
Oferujemy szeroki asortyment produktów dla przemysłu, jak i pełen zakres fachowej i kompleksowej obsługi.
Sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę i zapewniamy wysoką jakość usług, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów.
Zapewniamy szybką i srawną dostawę jak i profesjonalny serwis.